Eksami küsimused

PS! See leht ei ole veel lõpetatud

Eksam koosneb kolmest küsimusest ja ülesandest.
NB! Parameetrite ja võimaluste võrdlemisel võimalusel viidata süsteemidele Redhat, Debian, Gentoo, SlackWare, FreeBSD, Solaris, Aix.

 1. Linux/Unixi teemaline küsimus, praktilise käsitlusega.
  Вопрос по Linux/Unixi с практическими примерами.
  1. Kasutajad, põhi- ja lisagruppid, kodukatalog, environment, erifailid, õigused, kasutajate haldus.
   Пользователи, основные и дополнительные группы, домашний каталог, спец.файлы, права, управление учётными записями.
  2. Failid, katalogid, soft ja hard lingid.
   Файлы, каталоги, жёсткие и мягкие ссылки.
  3. Failide ja katalogide juurdepääsu õigused, SUID, SGID
  4. Keerulisemad juurdepääsu üigused. SElinux, ACL.
  5. Kasutajate ja gruppide piirangud, Quotad
  6. Virtualboxi kasutamine linuxi puhul. Ressursid, kettad, võrgud, applience export/import.
  7. Linuxi alglaadimise protsess määratud runlevel-is, alustades MBR-ist
  8. Runlevels - käivitus tasemed, milleks on vajalik ja kuidas töötab. Runlevelid
  9. Pakimajandus(package management systems) ja selle kasutamine Debian linuxis. Debian package management system ja Advanced Packaging tool(APT).
  10. Pakimajandus(package management systems) ja selle kasutamine. Gentoo linuxis. Portage system ja emerge.
  11. Pakimajandus(package management systems) ja selle kasutamine RedHat linuxis.Redhat Package management, YUM.
  12. Pakimajandus(package management systems) ja selle kasutamine FreeBSD-s. Ports.
  13. Logid. Häälestus ja kasutamine.
  14. Logrotate.
  15. Protsessid, nende juhtimine ja jälgimine (init, fork, exit, pipe, signal)
  16. Protsesside planeerimine. cron, at.
  17. Shell-id, nende versioonid, sisseehitatud käsud
  18. Kasutaja töökeskkond, erifailid, erikatalogid, aliased, keskonna muutujad, muutujate ja massiivide kasutus shellis
  19. Tarkvara arendus süsteemid C/C++, Perl, Python, Java
  20. Võrgukaardid ja vahendid.
  21. Postiserverid.
  22. SNMP monitooringu süsteemid.
  23. Graafilised keskkonnad
  24. Firewall ja juhtimis liidesed
  25. Kõik võrkude tüübid mida kasutatakse linuxis
  26. Kettajaotus, partatsioonid, failsüsteemid
  27. Linuxi tuum, kerneli moodulid, seadmete draiverid, kerneli parameetrid ja nende muutmine.
  28. Tekstitöötlus programmid käsureas ja graafilises keskkonnas. (vi, nano, mcedit, gedit...:otsing, asendus, blokide kopeerimine/liigutamine/kustutamine)
 2. Linux/Unix süsteemide käsu või käskude gruppi kasutamise täpne seletus koos näidete ja praktilise rakendusega.
  Точное описание команд или группы команд Linux/Unix с примерами и практическим применением.
  1. tar, cpio
  2. touch, mkdir, rmdir, cp, ln, mv, rm
  3. head, tail, cat, more, less
  4. ls, file, wc, mknod
  5. find (otsing nime, tüübi, kasutaja või gruppi, suuruse, kuupäeva, sisu järgi, määratud kohast)
  6. ps, top, ipcs, nuhup, nice
  7. jobs, fg, bg, wait, kill, killall,
  8. at, batch, crontab
  9. apt, yum, zypper, emerge
  10. chown, chgrp, chmod (erinevad õiguste muutmis meetodid)
  11. which, whereis, locate
  12. df, du, ulimit
  13. fdisk, mount, umount
  14. mkfs, mke2fs, fsck,
  15. useradd, adduser, groupadd, id
  16. login, su, newgrp, exit, sudo
  17. who, w, last, finger, uptime
  18. grep, egrep, fgrep, sed
  19. awk
  20. cut, sort, uniq, troff
  21. ifconfig, iwconfig, ifup, ifdown, ethtool
  22. netstat, route, ip
  23. brctl, arp, ping, mtr, traceroute
  24. nslookup, dig
  25. whois, nmap
  26. tcpdump
  27. rcp, rdist, rlogin, rsh, rup, rusers, rwho
  28. links, lynx
  29. telnet, ftp, netcat
 3. Daemons/Teenused, seletada/näidata tööpõhimõte (näide), konfigureerimis failide asukoht, tähtsate parameetrite häälestus.
  Демоны/Сервисы, пояснить/показать смысл и принцип действия, расположение конфигурационных файлов с указанием важных параметров. По возможности показать сервис в действии.
  1. cron/crond
  2. nfs, nfslock, rstatd
  3. iptables/firewall/ufw
  4. dovecot
  5. postfix, sendmail
  6. lighttpd, nginx
  7. syslog/rsyslog
  8. rsync
  9. ssh/sshd
  10. bind9/named
  11. xfs, gpm, startx
  12. vsftpd
  13. autofs, netfs, amd
  14. dhcpd
  15. httpd/apache
  16. isdn
  17. kudzu
  18. ldap
  19. lpd, cups
  20. network/networking, arpwatch
  21. pcmcia, apmd
  22. portmap
  23. pxe
  24. smb, nmb
  25. snmpd
  26. squid
  27. xntpd
  28. routed, gated
  29. rusersd, rwalld, rwhod
  30. mcserv
 4. Praktiline ülesanne. Практичекое задание.
  1. Luua partatsioonid ja failisüsteemid lisakõvakettal, monteerida nad etteantud kohtadesse etteantud reeglitega. Demonstreerida monteeritud failsüsteemid ja kättesaadavad partatsioonid.
   Создать партиции и файловые системы на дополнительном носителе, смонтировать их в указанное место с указанными правилами. Показать смонтированные файловые системы и доступные партиции.
  2. Häälestada välja ntp server ja ntp klient. Näidata aja sünkroniseerimist service aja muutmisel.
   Настроить ntp-сервер и ntp-клиент. Показать синхронизацию времени после изменения значения времени на сервере.
  3. Häälestada välja rsync server ja klient. Muuta katalogi sisu ja kontrollida et teisel pool andmed muutuvad.
   Настроить rsync-сервер и клиент. Изменить содержимое каталога и проверить изменение данных у клиентской стороны.
  4. Häälestada välja Squid server lihtsa http proxy serverina ja demonstreerida klientide kiiruse piiramist.
   Настроить Squid-сервер в качестве обычного http прокси-сервера и показать возможность ограничение скорости клиента.
  5. Häälestada välja ruuter linux mis ei kasuta NAT-imist vaid kasutab Dante SOCKS serverit ja edastab interneti klient linuxi pakete. Kasutame staatilisi IP määranguid klientidel. Näidata juurdepääs internetti brouserist ja ssh ühendus klient arvutist internetis asuvasse serverisse.
   Настроить linux-рутер, который использует не NAT, а Dante SOCKS сервер, который и будет передавать в интернет пакеты клиентов. Клиентская машина линукс. IP адреса настроить ручками. Показать доступ в интернет из клиентского браузера и доступ по ssh во внешний сервер.
  6. Häälestada välja NAT-Ruuter Linux serveril. Kasutame staatilisi IP määranguid klientidel. Demonstreerida klientide juurdepääsu internetti.
   Настроить NAT-Рутер на Linux-сервере. Использовать статичные рамки IP для клиентов. Показать доступ клиентов в интернет.
  7. Häälestada välja NAT-Ruuter Linux serveril. Kasutame DHCP serverit IP määrangute edastamiseks klientidel. Demonstreerida klientide juurdepääsu internetti.
   Настроить NAT-Рутер на Linux-сервере. Использовать DHCP-сервер для назначения параметров IP клиентов. Показать доступ клиентов в интернет.
  8. Häälestada välja vsftpd server linuxil ja gftp klient klient linuxil. Tekitada anonüümne ja kasutajapõhine juurdepääs. Demonstreerida failide liikumist. Настроить vsftpd-сервер на серверном linux ja gftp клиент на клиентском linux. Сделать анонимный вход, и пользовательский. Показать движение файлов.
  9. Häälestada välja bind9 baasil primaarne ja sekundaarne nimeserver domeeni "kuller.kupu" jaoks. Näidata nimelahendust A,NS,MX,SOA kirjete nslookup ja dig programmide abil mõlemast serverist. Настроить на основе bind9 первичный и вторичный сервер имён домены "prikol.top" . Показать ответы серверов на запросы записей типа A,NS,MX,SOA помощью программ nslookup и dig.
  10. Häälestada välja virtual hostid apache2 webserveris. Lisada mysql server. Installeerida WordPress CMS.
   Настроить виртуальные хосты на веб-сервере apache2. Добавить mysql-сервер. Установить WordPress (CMS).
  11. Häälestada välja virtual hostid lighttpd webserveris. Lisada mysql server. Installeerida Drupal CMS.
   Настроить виртуальные хосты на веб-сервере lighttpd. Добавить mysql-сервер. Установить Drupal (CMS).
  12. Häälestada välja postiserver postfix. Saata klient arvutist email postiserveri kasutajale ja näidata et kiri on jõudnud serveri postkasti.
   Настроить почтовый сервер postfix. Послать с клиентской машины email пользователю почтового сервера и показать, что письмо пришло в почтовый ящик сервера.
  13. Häälestada välja postiserver dovecot. Saata lokaalsele kasutajale email ja saada kätte selle kasutaja kiri pop3 ja imap protokolli kaudu thunderbird kliendiga.
   Настроить почтовый сервер dovecot. Послать локальному пользователю email и получить письмо этого пользователя по протоколам pop3 и imap с помощью клиента thunderbird.
  14. Häälestada välja nfs server ja klient. Demonstreerida lugemis/kirjutamise võimalust klient arvutitest erinevatesse jagatud katalogidesse serveril.
   Настроить nfs-сервер и клиент. Показать возможность чтения/записи с клиентской машины в разных каталогах на сервере.
  15. Häälestada välja samba server režiimis user level security . Demonstreerida lugemis/kirjutamise võimalust klient arvutitest erinevatesse jagatud katalogidesse serveril.
   Настроить samba-сервер в режиме user level security . Показать возможность чтения/записи с клиентской машины в разных каталогах на сервере.
  16. Häälestada välja Postgres server ja administreerimis liides.
   Установить и настроить сервер базы данных Postgres и интерфейс администрирования.
  17. Nagiose install. Häälestada välja 1 http teenuse kontroll.
   Установить Nagios. Настроить 1 проверку http-сервиса.
  18. Installida viimane versioon OpenSuse linuxist, paigutades katalogid /home suurusega 2GB ja /var suurusega 4GB eraldi mitte LVM partatsioonidesse teisel kõvakettal, süsteemile jätta 8B. Häälestada välja võrgu ühendus ja toimetada süsteemi update.
   Установить последнюю версию OpenSuse linux, настроив каталоги: /home размером 2GB и /var размером 4GB расположив их на другом физическом диске, не в LVM-партиции, системе выделить 8GB. Настроить сетевое подключение и произвести обновление (update) системы.
  19. Installida viimane versioon Fedora linuxist, paigutades katalogid /home suurusega 2GB lisakettal ja /tmp suurusega 1GB süsteemiga samal kettal eraldi mitte LVM partatsioonidesse, süsteemile jätta 7 GB. Häälestada välja võrgu ühendus ja toimetada süsteemi update.
   Установить последнюю версию
   Fedora linux, настроив каталоги: /home размером 2GB и /tmp размером 1GB расположив их на том же физическом диске где находится система, не в LVM-партиции, системе выделить 8GB. Настроить сетевое подключение и произвести обновление (update) системы.
  20. Installida viimane versioon Slackware linuxist. Häälestada välja võrgu ühendus ja toimetada süsteemi update.
   Установить последнюю версию Slackware linux. Настроить сетевое подключение и произвести обновление системы.
  21. Installida viimane versioon Gentoo linuxist. Häälestada välja võrgu ühendus ja toimetada süsteemi update.
   Установить последнюю версию Gentoo linux. Настроить сетевое подключение и произвести обновление системы.
  22. Installida viimane versioon FreeBSD süsteemist. Häälestada välja võrgu ühendus ja toimetada süsteemi update.
   Установить последнюю версию FreeBSD. Настроить сетевое подключение и произвести обновление системы.
  23. Installida viimane versioon Solaris unixist. Häälestada välja võrgu ühendus ja toimetada süsteemi update.
   Установить последнюю версию Solaris unix. Настроить сетевое подключение и произвести обновление системы.
  24. Häälestada välja Squid server lihtsa http proxy serverina ja demonstreerida domeenide juurdepääsu piiramist.
   Настроить Squid-сервер в качестве обычного http прокси-сервера и показать возможность ограничения доступа к доменам.