MAIL Labor

Keskkond: Ubuntu linux

Classroom B315, net 172.18.14.0/24 name server in class172.18.14.133
NB! Kui teed laborit teises klassis või kodus muuda kõik kasutatud IP aadressid vastavalt olukorrale.

Terminid:

MTA - Mail Transfer Agent
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
POP3 - Post Office Protovol v.3
IMAP - Internet Message Access Protocol
MAPI - Messaging Application Programming Interface

Meilindusega seotud programmid linuxes:

Mail serverid SMTP: Sendmail, Postfix, Exim, Qmail :PS!! Harilikult ainult üks nendest võib olla installitud.
Maili kätteandjad POP3, IMAP, MAPI: dovecot, prayer, ipopd, horde, cyrus, courier
Wemail: squirrelmail, sqwebmail, horde
Groupware server: kolabd Mail Kliendid: Thunderbird, Evolution, xmail, mutt, balsa
Antispam: spamassassin(spamd), razor, pyzor, greylistd
Antivirus: clamav

Ülesanne:

Labor toimetatakse ühes C-klassi võrgus.
NB! Selleks et vitrtual masina Ubuntu saaks õppeklassi IP-si, tuleb enne virtual Ubuntu startimist virtualmasina võrgukaart bridgida kokku host masina võrgukaardiga.
Sinu meiliserveri nimi peks olema "mail.sinunimi.sinugrupp". Näitesk mail.hakku.pa09b
Nimelahendus toimib läbi õpetaja arvuti (teavita oma nimest ja IP-st õpetajat)
Õpetaja arvuti peks olema kõikide klassiarvutite nimelahendajaks õppetsoonidele pa09a, pa09b, pv09
Tuleks konfigureerida enda arvuti meiliserveriks kasutades programmi Postfix.
Kontrollida maili saatmist ja vastuvõtmist üksteise vahel ning õpetaja arvuti ja enda vahel.
Saata mail õpetaja meili serverisse. Meili aadress küsi õpetajalt. Näiteks kasutaja@mail.vadim.pa09a
Tähistused

% tavalise kasutaja käsurida
$ root kasutaja käsurida
Sinise värviga tähistame faili sisu või programmi väljundit

Eeltegevused

Tuleks välja selgitada kas linux pääseb võrku.
Kui sinu arvuti linux saab IP aadressi dhcp kaudu, tuleks fikseerida see saadud aadress.
Täpsustamiseks uuri Võrguvahendid

IP aadress, netmask ja gateway

Kui IP on teadmata või vale, proovi saa aadress DHCP serverist käsuga:
$ dhclient
Seejärel vaata välja oma IP aadress käsuga.
$ ifconfig
Selleks ava fail /etc/network/interfaces ja muuda aktiivse võrgukaardi parameetrid, eth0 või eth1
Aktiivsed võrguseaded saad kontrollida käsuga
% /sbin/ifconfig
!!! NB Klassis uued IP-d !!!
Kontrolli klassi IP Windows masinas, kui Võrguaadressid linuxi ja windowses langevad kokku siis on kõik korras ja sa võid fikseerida IP aadressi.

$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
  address sinu_klassi_arvuti_ip
  gateway sinu_klassi_gw
  netmask sinu_klassi_netmask
kus on sinu arvutile DHCP serveri või õpetaja poolt eraldatud IP viimane number
Redigeeri seda faili et panna vastavusse.

Firewall

Firewallis tuleb lisada lubavad reeglid TCP portide 25, 110 ja 143 jaoks
Kui ei oska palu abi või proovi uninstallida kõik firewall programmid labori ajaks.
Reegleid saab vaadata käsuga:

$ iptables -L -n

Kontrolli faili sisu:

$ cat /etc/network/interfaces

$ /etc/init.d/networking restart
lisaks vaata Ubuntu Networking Configuration Using Command Line
Kontrollime kas paketid jõuavad välismaailma
% ping 212.7.0.1

Muuda hosti nimi vastavalt etteantud reeglile:

$ echo "perenimi.tpt.edu.ee" >/etc/hostname
$ echo "perenimi.tpt.edu.ee" >/etc/mailname

Kontrollime kas hostname ja mailname on õiged:

$ hostname
perenimi.tpt.edu.ee
$ cat /etc/mailname
perenimi.tpt.edu.ee

DNS

Suunata DNS päringud õpetaja serveri pihta, kus peaks olema loodud kirjed mis lahendavad õpilaste hostide (mailiserverite) nimed IP aadressiteks.
Ava redigeerimiseks /etc/resolv.conf ja asenda seal olev info selleks,
$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 1.1.1.1
domain tpt.edu.ee

kontrollime kas klassis nimelahendus toimib
$ dig perenimi.tpt.edu.ee

kontrollime kas maailmasse nimelahendus toimib
$ ping www.de

Postfix

Tarkvara kontroll/install

Enne konfigureerimist tuleks kontrollida kas vajalik pakk on lisatud süsteemi.
% sudo apt-get install postfix mutt dovecot-imapd thunderbird
PS! postfix installimisel valida "Internet Site"

Ja hosti nimeks perenimi.tpt.edu.ee

Kontrollida kas pordid(25,110,143) on teenuste poolt hõivatud:

% netstat -antp

kontrollige oma serveri nime lahendust kasutades vaikimisi nimelahedust:
% dig perenimi.tpt.edu.ee

# või pärides otse nimelahendajalt
% dig @172.18.14.133 perenimi.tpt.edu.ee
# otse nimelahendaja arvutilt

Kontrollida/muuta konfiguratsioonis ainult need read
$ nano /etc/postfix/main.cf
myhostname = perenimi.tpt.edu.ee
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
myorigin = perenimi.tpt.edu.ee
masquerade_domains = perenimi.tpt.edu.ee
mydestination = perenimi.tpt.edu.ee, B307, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 172.XXX.YYY.0/24 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all

Kus 172.XXX.YYY.0/24 on labori klassi võrgu aadress preefiksiga mis lubab posti vastuvõtmist IP aadressitelt mis kuuluvad sellesse võrku.w

Restardime posti serveri
$ service postfix restart

Kontrollime et 25 port on hõivatud postfix programmi poolt(master)

$ netstat -antp

Mailide saatmist ja vastuvõtmist saab näha jälgides logi faile.
Logfail: /var/log/mail.log
$ tail -f /var/log/mail.log

Enne meili saatmist kontrollige:
1. kas sinu arvutis on installitud ja toimib postfix.
2. kas sa saad localhostis saata kirju lokaalsetele kasutajatele.
3. kas hosti nimi kuhu tahate saata kirju lahendub IP-sse
4. kas host kuhu tahate saata kirju pingub või kas 25 port on lahti sellel hostil.

Maili saatmiseks kasutame klient programmi mutt logides sisse kasutaja või it nime all:
Õpetaja kasutaja mail aadress klassis 315 on it@....

kasutaja@mail:~$ mutt -x
To: kasutaja@perenimi.tpt.edu.ee
Subject:
Sinunimi Perenimi
(End message with a . on a line itself)

.

Serveris kellele mail saadeti peks kontrollima vastava kasutaja postkastis meili näiteks /var/mail/kasutaja

PS! Juhul kui meil ei jõua kohale lugege logi faile /var/log/mail.log or other.

_______________________________________

Maili kliendile mailide väljastamine POP3 või IMAP protokolliga

Installida posti kättesaamise programm dovecot:

% sudo apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

NB! Kontrolli dovecot versiooni, vastavalt versioonile konfigureerimis failid on erinevad!!

DOVECTOT VERSIOON 2

Failis /etc/dovecot/dovecot.conf tuleks kommenteerida lahti ja korrekteerida järgmised read:

listen = *, ::
login_trusted_networks = 172.16.0.0/14

Tuleks redigeerida fail /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf ja kui puudub tekitada järgmine rida. NB! teised read selle parameetriga kommenteerida välja!!

mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u

Redigeerida autentimis mehanisme fail /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

auth_mechanisms = plain login

____________________________________

DOVECOT VERSIOON 1

Failis /etc/dovecot/dovecot.conf tuleks kommenteerida lahti ja korrekteerida järgmised read:

protocols = pop3 pop3s imap imaps
ssl_disable = no
disable_plaintext_auth = no

auth default {
        mechanisms = plain login

_____________________________________

ja restartida teenus

% service dovecot restart

või kui on probleeme siis

% /etc/init.d/dovecot restart

Kontrollo kas pordid 110, 143, 993, 995 on hõivatud dovecot-i poolt

% netstat -antp

Kontrolli teisest arvutist kas pordid on lahti firewallis

% nmap -P0 sinu_linuxi_IP

Käivitada maili klient programm Mozilla Mail või Outlook windowsi alt
Luua uus account oma serveri jaiks ja määrata järgmised parameetrid ühenduse loomiseks enda maili serverisse.

Your name: Sinunimi Sinuperenimi
E-Mail address: kasutaja@perenimi.tpt.edu.ee
Account Type: IMAP
Incoming mailserver: sinu_linuxi_IP
Outgoing mail server (SMTP): sinu_linuxi_IP
User Name: kasutaja
Password: kasutaja_parool